beeld homepage

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

 

Tarieven

Voor de pri­jzen van onze sportabon­nementen klik hier. Tevens bestaan er mogelijkhe­den maatwerk offertes te mak­en voor bedri­jven of sport­clubs.
In over­leg met de salarisad­min­is­tratie van uw bedri­jf is het bijvoor­beeld ook mogelijk om uw sportabon­nement deels ver­goed te kri­j­gen via de werkkostenregeling.

Om een totaal­beeld te mak­en gaan we graag met u per­soon­lijk in gesprek om te kijken welke con­struc­tie het beste bij uw wensen past.
Bovenop het sportabon­nement kunt u kiezen uit diverse vari­anten van testen en meten, waar­bij InBody-metin­gen of fittesten onderdeel vor­men van uw totale programma.

Patiën­ten­in­for­matie en voorwaarden

Healthcard

Heeft u geen aan­vul­lende verzek­er­ing of wilt u uw beschik­bare bud­get zelf beheren en uit­geven aan dien­sten bin­nen onze prak­tijk zon­der dat een zorgverzek­er­aar dit voor u bepaalt? Dan is de Health­card de oploss­ing! Kies voor een passend bud­get voor uw wensen! Vraag een vri­jbli­jvend gesprek aan. 046 — 888 1007

Team

Bram Verblakt

Bram Verblakt

 • Fys­io­ther­a­peut i.o. 
 • Per­son­al Trainer
 • Small Group Trainer
 • Fast Fit Outdoor
 • Sport­mas­sage
Charel Schoutrop

Charel Schoutrop

 • Sport- & Bewegingsdeskundige
 • Per­son­al Trainer
 • Small Group Trainer
 • Voed­ings­deskundi­ge
 • Fys­io­ther­a­peut i.o.

Jessie Boumans

Jessie Boumans

 • Coör­di­na­tor Sport
 • Per­son­al trainer
 • GLi Leef­sti­jl­coach
 • MSc. Bewe­gins­g­weten­schap­per
 • Small Group Trainer
 • Sport­mas­sage
Marielle van Drongelen

Mariëlle van Drongelen

 • Coör­di­na­tor Sport
 • Per­son­al Trainer
 • Train­er Post Nataal
 • BSc. Sport- en Bewegingsdeskundige
 • Small Group Trainer
Rian Marx

Rian Marx

 • Beweg­ingsa­goog
 • Per­son­al Trainer

Visie

Houben Fys­io­ther­a­pie & Per­son­al Train­ing is een expert op het gebied van beweeg­zorg met een sterk gemo­tiveerd team en een grote diver­siteit aan exper­tise op HBO+ niveau.

Wij zijn een sterk mul­ti­dis­ci­plinair team dat voorzi­et in de beste zorg voor u. In het zorg­pro­ces bli­jven wij con­tinu kijken naar de best mogelijke behan­del­wi­jze voor het beant­wo­or­den van uw hulpvraag bin­nen de diverse disciplines.

Bij prob­le­men of een hulpvraag op het gebied van bewe­gend func­tioneren geven wij u vertrouwen en staan wij u bij in pre­ven­tie, curatie, coach­ing en advisering.

Wij geloven in een actieve en gemo­tiveerde lev­enswi­jze en benader­ing van uw hulpvraag. Samen zijn we ver­ant­wo­ordelijk voor het behalen van de gestelde doelen.

Transparantie, kwaliteit en per­soon­lijke aan­dacht zijn stan­daard, belev­ing en een gevoel van thuiskomen voe­gen wij toe in een klein­schalige omgeving.

Begelei­d­ing kan zijn op indi­vidueel niveau, maar ook in groepsver­band. Maatwerk is hierin de stan­daard en duidelijke afsprak­en over verwachtin­gen en ver­ant­wo­ordelijkhe­den een must.

Nieuws

Healthcard

Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzetten wan­neer het u uitkomt. U kiest uit 4 ver­schil­lende bud­get­ten die op elk moment op te waarderen zijn en bruik­baar zijn voor alle mensen woonachtig op het­zelfde adres voor alle dien­sten van onze praktijk.…

Kwaliteit

Houben Fys­io­ther­a­pie & Per­son­al Train­ing heeft in 2017 de vis­i­tatie behaald van Sticht­ing Keurmerk Fys­io­ther­a­pie. De Keurmerk sys­tem­atiek waar­borgt een hoge mate van kwal­i­tatief han­de­len zow­el vak­in­houdelijk als bedri­jfs organ­isatorisch. Kern van het…

Vanaf 1 jan­u­ari 2019 zetten wij de prak­tijk van Fys­io­ther­a­pie Daniels te Over­hoven voort en kri­jgt de prak­tijk een nieuw kleurt­je. Marc en Renee bedankt voor de goede zorgen!

 

Vacature (oproep)

Ben jij de top­per die ons team komt ver­sterken? Stu­ur dan jouw CV en moti­vatiebrief naar…

Patiën­ten­beo­ordel­ing
U beo­ordeelt ons met een

9

(Bron: Qual­i­zorg)

Volg ons op Youtube

[fts_youtube vid_count=1 vids_in_row=1 channel_id=UCmzraVpxgAz-obFIM890-8w]

Contact

Op onder­staande tele­foon­num­mers zijn wij bereikbaar:
 • 046–888 10 07 (Broek­sit­tarder­weg 154, Sittard)
 • 046–451 26 11 (Over­hoven 103a, Sittard)
 • 045–527 45 68 (A ge water 20, Schinveld)

of vul dit con­tact­for­muli­er in en wij nemen zo spoedig
mogelijk con­tact met u op.

Met * gemar­keerde velden zijn ver­plicht in te vullen.

Pri­va­cy *

8 + 15 =

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram

Broeksittarderweg 154, Sittard

Romeinenstraat 28, Sittard

A ge water 20, Schinveld

Overhoven 103a, Sittard


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.