beeld homepage

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

 

Tarieven

Voor de prij­zen van onze spor­tabon­ne­men­ten klik hier. Tevens bestaan er moge­lijk­he­den maat­werk offer­tes te maken voor bedrij­ven of sport­clubs.
In over­leg met de sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie van uw bedrijf is het bij­voor­beeld ook moge­lijk om uw spor­tabon­ne­ment deels ver­goed te krij­gen via de werk­kos­ten­re­ge­ling.

Om een totaal­beeld te maken gaan we graag met u per­soon­lijk in gesprek om te kij­ken wel­ke con­struc­tie het bes­te bij uw wen­sen past.
Bovenop het spor­tabon­ne­ment kunt u kie­zen uit diver­se vari­an­ten van tes­ten en meten, waar­bij InBody-metin­gen of fit­tes­ten onder­deel vor­men van uw tota­le pro­gram­ma.

Patiënteninformatie en voor­waar­den

Healthcard

Heeft u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring of wilt u uw beschik­ba­re bud­get zelf behe­ren en uit­ge­ven aan dien­sten bin­nen onze prak­tijk zon­der dat een zorg­ver­ze­ke­raar dit voor u bepaalt? Dan is de Healthcard de oplos­sing! Kies voor een pas­send bud­get voor uw wen­sen! Vraag een vrij­blij­vend gesprek aan. 046 – 888 1007

Team

Roy Houben

Roy Houben

(BIG 09066282304)

 • Casemanager com­plexe beweeg­zorg
 • Fysio­therapeut
 • Geriatrie­fysiotherapeut
 • Claudicatio­Net the­ra­peut
 • Neuro­revalidatie
 • ParkinsonNet the­ra­peut
Thomas Canton

Thomas Canton

(BIG 29918431904)

 • Fysio­therapeut
 • Manueel thera­peut MSc.
Robin Vranken

Robin Vranken

 • Praktijk­coördinator
 • Sport- & Bewegings­­deskundige
 • Personal Trainer

Michel Beuken

Michel Beuken

(BIG 19917957804)

 • Fysio­therapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • DryNeedling
Charel Schoutrop

Charel Schoutrop

 • Sport- & Bewegings­deskundige
 • Personal Trainer
 • Small Group Trainer
 • Voedingsdeskundige

Michel Beuken

Niels Moonen

 • Sport- en Bewegingsdeskundige

Visie

Houben Fysiotherapie & Personal Training is een expert op het gebied van beweeg­zorg met een sterk gemo­ti­veerd team en een gro­te diver­si­teit aan exper­ti­se op HBO+ niveau.

Wij zijn een sterk mul­ti­dis­ci­pli­nair team dat voor­ziet in de bes­te zorg voor u. In het zorg­pro­ces blij­ven wij con­ti­nu kij­ken naar de best moge­lij­ke behan­del­wij­ze voor het beant­woor­den van uw hulp­vraag bin­nen de diver­se dis­ci­pli­nes.

Bij pro­ble­men of een hulp­vraag op het gebied van bewe­gend func­ti­o­ne­ren geven wij u ver­trou­wen en staan wij u bij in pre­ven­tie, cura­tie, coa­ching en advi­se­ring.

Wij gelo­ven in een actie­ve en gemo­ti­veer­de levens­wij­ze en bena­de­ring van uw hulp­vraag. Samen zijn we ver­ant­woor­de­lijk voor het beha­len van de gestel­de doe­len.

Transparantie, kwa­li­teit en per­soon­lij­ke aan­dacht zijn stan­daard, bele­ving en een gevoel van thuis­ko­men voe­gen wij toe in een klein­scha­li­ge omge­ving.

Begeleiding kan zijn op indi­vi­du­eel niveau, maar ook in groeps­ver­band. Maatwerk is hier­in de stan­daard en dui­de­lij­ke afspra­ken over ver­wach­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den een must.

Nieuws

Healthcard

Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzet­ten wan­neer het u uit­komt. U kiest uit 4 ver­schil­len­de bud­get­ten die op elk moment op te waar­de­ren zijn en bruik­baar zijn voor alle men­sen woon­ach­tig op het­zelf­de adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk.…

Patiëntenbeoordeling
U beoor­deelt ons met een

9

(Bron: Qualizorg)

Vanaf 1 janu­a­ri 2019 zet­ten wij de prak­tijk van Fysiotherapie Daniels te Overhoven voort en krijgt de prak­tijk een nieuw kleur­tje. Marc en Renee bedankt voor de goe­de zor­gen!

 

Vacature (oproep)

Ben jij de top­per die ons team komt ver­ster­ken? Stuur dan jouw CV en moti­va­tie­brief naar…

Kwaliteit

Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft in 2017 de visi­ta­tie behaald van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De Keurmerk sys­te­ma­tiek waar­borgt een hoge mate van kwa­li­ta­tief han­de­len zowel vak­in­hou­de­lijk als bedrijfs orga­ni­sa­to­risch. Kern van het…

Volg ons op Youtube

Volg ons op Facebook

Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld
Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld15 uren gele­den
Je ver­wacht het niet: voor deze 5 klach­ten kun je het bes­te naar de fysio

Bij rug of lies­pijn maken we altijd gelijk een afspraak bij de fysio. Maar wist je dat je ook voor deze onver­wacht­se klach­ten terecht­kunt bij een fysi­o­the­ra­peut?

Tandenknarsen
Als je veel aan het tan­den­knar­sen of kaak­klem­men bent, is je eer­ste gedach­te waar­schijn­lijk dat je langs de tand­arts moet voor een bitje. Toch kun je beter langs de kaak­fy­si­o­the­ra­peut gaan. Een bitje lost het pro­bleem meest­al niet hele­maal op, ter­wijl kaak­fy­si­o­the­ra­pie wel de uit­komst kan zijn. “Tandenknarsen kan het gevolg zijn van een ver­hoog­de span­ning van de spie­ren rond­om het kaak­ge­wricht”, legt fysi­o­the­ra­peut Steffie Schoenmakers uit. “Fysiotherapeuten die zich bezig hou­den met kaak­pro­ble­men, ook wel oro­fa­ci­a­le fysi­o­the­ra­pie genoemd, kij­ken naar de samen­hang van de posi­tie van het hoofd en de span­ning in het lichaam, even­als de (dis)balans tus­sen belas­ting en belast­baar­heid.”

Ademhalingsproblemen
Ook als je last heb van adem­ha­lings­pro­ble­men is het slim om een afspraak te maken bij de fysio. “Ademhalingsproblemen kun­nen ver­schil­len­de oor­za­ken heb­ben, zoals een opho­ping van slijm, een ver­kram­ping van de spie­ren rond long­blaas­jes zoals ast­ma of hyper­ven­ti­le­ren. Daarnaast kun je pro­ble­men heb­ben met adem­ha­len door­dat je een ver­keer­de adem­ha­ling hebt, ook wel dis­func­ti­o­neel adem­ha­len genoemd.” Volgens Schoenmakers kan een fysi­o­the­ra­peut hel­pen bij het opnieuw aan­le­ren van de juis­te adem­ha­ling of tech­nie­ken uit­leg­gen gericht op het los­ma­ken van slijm.

Incontinentie
Er zijn ver­schil­len­de vor­men van incon­ti­nen­tie. De meest voor­ko­men­de is stres­sin­con­ti­nen­tie. Dit wil zeg­gen dat er uri­ne­ver­lies ont­staat wan­neer er inspan­ning plaats­vindt, zoals spor­ten, trap­lo­pen of sprin­gen. Schoenmakers: “Het pro­bleem zit ‘m vaak in de bek­ken­bo­dem­spie­ren, deze kun­nen te gespan­nen of juist ont­span­nen zijn.” Een fysi­o­the­ra­peut die hier­in is gespe­ci­a­li­seerd wordt een Bekkenfysiotherapeut genoemd. “Door mid­del van oefe­nin­gen en advies kan hij of zij de pijn­klach­ten laten afne­men.”

Hoofdpijn
Heb je veel last van hoofd­pijn en voelt het dan als een druk­ken­de, knel­len­de pijn aan bei­de kan­ten van je hoofd? Alsof er een strak­ke band om je hoofd zit? Dan kan je last heb­ben van span­nings­hoofd­pijn. In dat geval kun je het bes­te naar een fysi­o­the­ra­peut gaan. “De oor­zaak van deze hoofd­pijn is dat de spie­ren in de nek, de mus­cu­lus tra­pe­zi­us ofwel mon­niks­kap­spier, te gespan­nen zijn. Dat kan een trek­kend gevoel ver­oor­za­ken aan de sche­del, wat hoofd­pijn­klach­ten ople­vert.” Een fysi­o­the­ra­peut kan deze span­ning door mid­del van een mas­sa­ge of ande­re behan­del­tech­nie­ken zoals stret­ching en dry need­ling laten afne­men, met als gevolg dat de pijn­klach­ten kun­nen ver­min­de­ren.

Duizeligheid
“Een voor­beeld van dui­ze­lig­heid waar­voor je naar de fysi­o­the­ra­peut kan gaan, is draai­dui­ze­lig­heid. Dit wordt ook wel Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) genoemd”, zegt fysi­o­the­ra­peut Schoenmakers. Deze klach­ten ont­staan wan­neer er te snel van posi­tie ver­an­derd wordt, zoals voor­over bui­gen of gaan zit­ten. “Deze vorm van dui­ze­lig­heid heeft te maken met het even­wichts­or­gaan in je oren en de kris­tal­len die zich hier­in bevin­den. Een fysi­o­the­ra­peut kan je dan de zoge­noem­de Brandt-Daroff-oefe­nin­gen geven.”

Contact

Op onder­staan­de tele­foon­num­mers zijn wij bereik­baar:

 • 046–888 10 07 (Broeksittarderweg 154, Sittard)
 • 046–411 14 51 (Romeinenstraat 28, Sittard)
 • 046–451 26 11 (Overhoven 103a, Sittard)
 • 045–527 45 68 (A ge water 20, Schinveld)

of vul dit con­tact­for­mu­lier in en wij nemen zo spoe­dig
moge­lijk con­tact met u op.

Met * gemar­keer­de vel­den zijn ver­plicht in te vul­len.

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram

Privacy *

6 + 15 =

Broeksittarderweg 154, Sittard

Romeinenstraat 28, Sittard

A ge water 20, Schinveld

Overhoven 103a, Sittard


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.