beeld homepage

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

lesrooster
Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

Tarieven

Voor de prij­zen van onze spor­tabon­ne­men­ten klik hier. Tevens bestaan er moge­lijk­he­den maat­werk offer­tes te maken voor bedrij­ven of sport­clubs.
In over­leg met de sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie van uw bedrijf is het bij­voor­beeld ook moge­lijk om uw spor­tabon­ne­ment deels ver­goed te krij­gen via de werk­kos­ten­re­ge­ling.

Om een totaal­beeld te maken gaan we graag met u per­soon­lijk in gesprek om te kij­ken wel­ke con­struc­tie het bes­te bij uw wen­sen past.
Bovenop het spor­tabon­ne­ment kunt u kie­zen uit diver­se vari­an­ten van tes­ten en meten, waar­bij InBody-metin­gen of fit­tes­ten onder­deel vor­men van uw tota­le pro­gram­ma.

Patiënteninformatie en voor­waar­den

Healthcard

Heeft u geen aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring of wilt u uw beschik­ba­re bud­get zelf behe­ren en uit­ge­ven aan dien­sten bin­nen onze prak­tijk zon­der dat een zorg­ver­ze­ke­raar dit voor u bepaald? Dan is de Healthcard de oplos­sing! Kies voor een pas­send bud­get voor uw wen­sen! Vraag een vrij­blij­vend gesprek aan. 046 – 888 1007

Team

Roy Houben

Roy Houben

 • Fysio­therapeut
 • Geriatrie­fysiotherapeut
 • Claudicatio­Net the­ra­peut
 • Neuro­revalidatie
 • ParkinsonNet the­ra­peut

Thomas Canton

Thomas Canton

 • Fysio­therapeut
 • Manueel thera­peut MSc.

Robin Vranken

Robin Vranken

 • Praktijk­coördinator
 • Sport- & Bewegings­­deskundige
 • Personal Trainer

Michel Beuken

Michel Beuken

 • Fysio­therapeut
 • Manueel the­ra­peut MSc.
 • Fast Fit Outdoor trai­ner

Charel Schoutrop

Charel Schoutrop

 • Sport- & Bewegings­deskundige
 • Personal Trainer
 • Small Group Trainer
 • Voedingsdeskundige

Joshua Cleber

Joshua Cleber

 • Personal Trainer
 • Small Group Trainer

Visie

Houben Fysiotherapie & Personal Training is een expert op het gebied van beweeg­zorg met een sterk gemo­ti­veerd team en een gro­te diver­si­teit aan exper­ti­se op HBO+ niveau.

Wij zijn een sterk mul­ti­dis­ci­pli­nair team dat voor­ziet in de bes­te zorg voor u. In het zorg­pro­ces blij­ven wij con­ti­nu kij­ken naar de best moge­lij­ke behan­del­wij­ze voor het beant­woor­den van uw hulp­vraag bin­nen de diver­se dis­ci­pli­nes.

Bij pro­ble­men of een hulp­vraag op het gebied van bewe­gend func­ti­o­ne­ren geven wij u ver­trou­wen en staan wij u bij in pre­ven­tie, cura­tie, coa­ching en advi­se­ring.

Wij gelo­ven in een actie­ve en gemo­ti­veer­de levens­wij­ze en bena­de­ring van uw hulp­vraag. Samen zijn we ver­ant­woor­de­lijk voor het beha­len van de gestel­de doe­len.

Transparantie, kwa­li­teit en per­soon­lij­ke aan­dacht zijn stan­daard, bele­ving en een gevoel van thuis­ko­men voe­gen wij toe in een klein­scha­li­ge omge­ving.

Begeleiding kan zijn op indi­vi­du­eel niveau, maar ook in groeps­ver­band. Maatwerk is hier­in de stan­daard en dui­de­lij­ke afspra­ken over ver­wach­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den een must.

Nieuws

Healthcard

Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzet­ten wan­neer het u uit­komt. U kiest uit 4 ver­schil­len­de bud­get­ten die op elk moment op te waar­de­ren zijn en bruik­baar zijn voor alle men­sen woon­ach­tig op het­zelf­de adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk.…

Patiëntenbeoordeling
U beoor­deelt ons met een

9,2

(Bron: Qualizorg)

Vanaf 2018 zijn wij hoofd­spon­sor van de Aope Zittesje! Het ten­nis­toer­nooi in Sittard van SLTC.

hoofdsponsor Aope Zittesje

Vacature

Team Sittard is op zoek naar een nieu­we col­le­ga. Je start met 2 avon­den en de vrij­dag. Je maakt deel uit…

Kwaliteit

Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft in 2017 de visi­ta­tie behaald van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De Keurmerk sys­te­ma­tiek waar­borgt een hoge mate van kwa­li­ta­tief han­de­len zowel vak­in­hou­de­lijk als bedrijfs orga­ni­sa­to­risch. Kern van het…

Volg ons op Youtube

Volg ons op Facebook

Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld
Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld2 uren gele­den

SPORTSPREEKUUR OVERHOVEN

Vanaf 11 maart kunt u, iede­re maan­dag tus­sen 17.00 en 18.00 uur, met uw sport­bles­su­res of sport­ge­re­la­teer­de klach­ten terecht op ons sport­spreek­uur.

Vooraf aan­mel­den is niet nodig, loop gerust bin­nen.

Dus:
– Sportspreekuur
– Vanaf 11 maart
– Iedere maan­dag tus­sen 17.00 en 18.00…

Contact

Op onder­staan­de tele­foon­num­mers zijn wij bereik­baar:

 • 046–888 10 07 (Broeksittarderweg 154, Sittard)
 • 046–411 14 51 (Romeinenstraat 28, Sittard)
 • 045–527 45 68 (A ge water 20, Schinveld)

of vul dit con­tact­for­mu­lier in en wij nemen zo spoe­dig
moge­lijk con­tact met u op.

Met * gemar­keer­de vel­den zijn ver­plicht in te vul­len.

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram

Privacy *

3 + 10 =

Broeksittarderweg 154, Sittard

Romeinenstraat 28, Sittard

A ge water 20, Schinveld


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

lesrooster
Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.