Uw sportclub nog fitter

Spe­ci­aal voor sportv­erenigin­gen van alle niveaus hebben wij een Club Con­cept ontwikkeld. Hierin bieden we niet alleen de mogelijkheid tot spon­sor­ing in natu­ra, maar ook in onder­s­te­un­ing op het gebied van train­ing, reval­i­datie, para­medis­che ver­zorg­ing tij­dens toer­nooien, etc.

Elke club is anders en heeft andere behoeftes. Graag gaan we met u en/of het bestu­ur een gesprek aan om te bek­ijken welke vra­gen er liggen en wat mogelijke opties zijn om samen tot een passend voors­tel te kun­nen komen.

Uit ervar­ing weten wij dat deze dien­sten naast een kwaliteit­sim­puls ook zor­gen voor een pro­fes­sionele uit­stral­ing van uw club of verenig­ing, reten­tie van leden bew­erk­stel­ligt en zelfs kan lei­den tot aan­was van nieuwe leden.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.