Uw sportclub nog fitter

Speciaal voor sport­ver­e­ni­gin­gen van alle niveaus heb­ben wij een Club Concept ont­wik­keld. Hierin bie­den we niet alleen de moge­lijk­heid tot spon­so­ring in natu­ra, maar ook in onder­steu­ning op het gebied van trai­ning, reva­li­da­tie, para­me­di­sche ver­zor­ging tij­dens toer­nooi­en, etc.

Elke club is anders en heeft ande­re behoef­tes. Graag gaan we met u en/of het bestuur een gesprek aan om te bekij­ken wel­ke vra­gen er lig­gen en wat moge­lij­ke opties zijn om samen tot een pas­send voor­stel te kun­nen komen.

Uit erva­ring weten wij dat deze dien­sten naast een kwa­li­teits­im­puls ook zor­gen voor een pro­fes­si­o­ne­le uit­stra­ling van uw club of ver­e­ni­ging, reten­tie van leden bewerk­stel­ligt en zelfs kan lei­den tot aan­was van nieu­we leden.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.