Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzetten wan­neer het u uitkomt. U kiest uit 4 ver­schil­lende bud­get­ten die op elk moment op te waarderen zijn en bruik­baar zijn voor alle mensen woonachtig op het­zelfde adres voor alle dien­sten van onze praktijk. 

Een dig­i­tale card met een tegoed voor alle dien­sten en pro­ducten bin­nen Houben Fys­io­ther­a­pie & Per­son­al Train­ing. (Fysio, testen en train­ing, com­ple­men­taire ther­a­pie en producten)

De card is bruik­baar voor iedereen op het­zelfde woon­adres vol­gens de Gemeen­telijke Basis Administratie.

De bud­get­ten zijn € 250 — 500 — 750 — 1000,-

Dit bud­get is op elk gewenst moment af te sluiten of te upgraden / bijschalen. Max­i­male loop­ti­jd van het bud­get is 1 jaar vanaf startdatum.

Bij betal­ing van het bedrag in één keer kri­j­gen gebruik­ers 10% op de geldende vri­je tarieven, bij een maan­delijkse betal­ing kri­j­gen gebruik­ers geen kort­ing op de geldende vri­je tarieven.

Volg ons op Twitter

[fts_twitter twitter_name=RoyHouben tweets_count=4 twitter_height=450px cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no]

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.