Small Group Training

Bij deze vari­ant trai­nen maxi­maal 3–5 per­so­nen in een klein groeps­ver­band onder bege­lei­ding van onze per­so­nal trai­ner of fysi­o­the­ra­peut. Als deel­ne­mer heeft u uw eigen pro­gram­ma, geba­seerd op uw per­soon­lij­ke doel­stel­lin­gen en wen­sen. U kunt kie­zen om 1, 2 of 3 maal per week te komen trai­nen. Deze groe­pen zijn uiter­ma­te geschikt voor men­sen met fysie­ke pro­ble­men zon­der zor­gin­di­ca­tie of aan­slui­tend aan een reva­li­da­tie­tra­ject. Maar ook voor de spor­ter die graag met top­be­ge­lei­ding wil trai­nen in een klei­ne groep.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.