Houben Fys­io­ther­a­pie & Per­son­al Train­ing heeft in 2017 de vis­i­tatie behaald van Sticht­ing Keurmerk Fys­io­ther­a­pie. De Keurmerk sys­tem­atiek waar­borgt een hoge mate van kwal­i­tatief han­de­len zow­el vak­in­houdelijk als bedri­jfs organisatorisch.

Kern van het Keurmerk Fysiotherapie

Het Keurmerk Fys­io­ther­a­pie richt zich op de kwaliteit van het fys­io­ther­a­peutisch han­de­len. Het is onze ambitie om fys­io­ther­a­peuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fys­io­ther­a­peutisch han­de­len, als start van een pro­ces waarin con­tinu gew­erkt wordt aan het ver­beteren daar­van. Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fys­io­ther­a­peuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fys­io­ther­a­peutisch han­de­len herken­baar zijn voor zorgverzek­er­aars, patiën­ten en over­heid, zon­der dat zij wor­den gehin­derd door over­bod­i­ge admin­is­tratieve las­ten. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behan­del­ing voor de patiënt, draagt bij aan het realis­eren van kosten­ef­fi­ciën­tie en doel­matigheid én maakt dooron­twik­kel­ing van de kwaliteit van de fys­io­ther­a­peutis­che zorg mogelijk. Hier­door zorgt het Keurmerk Fys­io­ther­a­pie ervoor dat fys­io­ther­a­pie een duurzame posi­tie in de maatschap­pij kri­jgt. Als deel­ne­mer aan het Keurmerk bent u zelf gemo­tiveerd om te leren en ver­beteren. U neemt actief deel aan inter­visie, coach­ing, schol­ing en dataverza­mel­ing. (Bron: www.keurmerkfysiotherapie.nl)

 

Keurmerk Fysiotherapie logo

Volg ons op Twitter

[fts_twitter twitter_name=RoyHouben tweets_count=4 twitter_height=450px cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no]

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.