Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft in 2017 de visi­ta­tie behaald van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De Keurmerk sys­te­ma­tiek waar­borgt een hoge mate van kwa­li­ta­tief han­de­len zowel vak­in­hou­de­lijk als bedrijfs orga­ni­sa­to­risch.

Kern van het Keurmerk Fysiotherapie

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwa­li­teit van het fysi­o­the­ra­peu­tisch han­de­len. Het is onze ambi­tie om fysi­o­the­ra­peu­ten inzicht te geven in de kwa­li­teit van hun fysi­o­the­ra­peu­tisch han­de­len, als start van een pro­ces waar­in con­ti­nu gewerkt wordt aan het ver­be­te­ren daar­van. Het Keurmerk zorgt er daar­mee voor dat fysi­o­the­ra­peu­ten die op deze manier wer­ken aan de kwa­li­teit van het fysi­o­the­ra­peu­tisch han­de­len her­ken­baar zijn voor zorg­ver­ze­ke­raars, pati­ën­ten en over­heid, zon­der dat zij wor­den gehin­derd door over­bo­di­ge admi­ni­stra­tie­ve las­ten. Het Keurmerk borgt de best moge­lij­ke behan­de­ling voor de pati­ënt, draagt bij aan het rea­li­se­ren van kos­ten­ef­fi­ci­ën­tie en doel­ma­tig­heid én maakt door­ont­wik­ke­ling van de kwa­li­teit van de fysi­o­the­ra­peu­ti­sche zorg moge­lijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysi­o­the­ra­pie een duur­za­me posi­tie in de maat­schap­pij krijgt. Als deel­ne­mer aan het Keurmerk bent u zelf gemo­ti­veerd om te leren en ver­be­te­ren. U neemt actief deel aan inter­vi­sie, coa­ching, scho­ling en data­ver­za­me­ling. (Bron: www.keurmerkfysiotherapie.nl)

 

Keurmerk Fysiotherapie logo

Volg ons op Twitter

7 maan­den gele­den
HOOIKOORTS(TAPE)

Iedereen die gebruik wil maken van het Medical Taping Concept tegen HOOIKOORTS mag op onze loca­tie in OVERHOVEN bin­nen­lo­pen op:
– Maandag om 18.00 uur
– Dinsdag om 19.30
– Donderdag om 19.30
Wij… https://t.co/stq1LXBLaL
7 maan­den gele­den
😱 😱😱

Als je nog geen rug­pijn hebt, krijg je het hier wel van…

Onze fysi­o­the­ra­peu­ten hou­den er geluk­kig iets ande­re behan­del­me­tho­des op na… https://t.co/5oi34ftiIw
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.