Fittest

Een goed begin is het hal­ve werk… Onze fit­test vormt de basis van een goe­de bege­lei­ding. Het uit­spre­ken van ver­wach­tin­gen, het stel­len van doe­len en het bepa­len van uw start­ni­veau is van essen­ti­eel belang om met elkaar een suc­ces­vol tra­ject in te gaan.

De inta­ke bevat naast het inta­ke-gesprek een uit­ge­brei­de fit­test om uw fysie­ke gesteld­heid in kaart te bren­gen. Hierbij maken wij gebruik van tes­ten die we niet alleen kun­nen ver­ge­lij­ken met norm­ge­ge­vens maar wij gebrui­ken deze uit­kom­sten ook om uw pro­gres­sie te kun­nen moni­to­ren.

De gehe­le inta­ke zorgt er voor dat we samen op een ver­ant­woor­de en goed onder­bouw­de manier kun­nen gaan wer­ken aan uw doe­len. De vol­le­di­ge test duurt onge­veer een uur.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.