Fittest

Een goed begin is het halve werk… Onze fittest vormt de basis van een goede begelei­d­ing. Het uit­spreken van verwachtin­gen, het stellen van doe­len en het bepalen van uw start­niveau is van essen­tieel belang om met elka­ar een suc­cesvol tra­ject in te gaan.

De intake bevat naast het intake-gesprek een uit­ge­brei­de fittest om uw fysieke gesteld­heid in kaart te bren­gen. Hier­bij mak­en wij gebruik van testen die we niet alleen kun­nen vergelijken met nor­mgegevens maar wij gebruiken deze uitkom­sten ook om uw pro­gressie te kun­nen monitoren.

De gehele intake zorgt er voor dat we samen op een ver­ant­wo­orde en goed onder­bouwde manier kun­nen gaan werken aan uw doe­len. De volledi­ge test duurt ongeveer een uur.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.