Uw bedrijf of afdeling gezond

Voor bedrij­ven en instel­lin­gen is het Work&BeFit con­cept ont­wik­keld. Voor uw bedrijf of afde­ling bie­den wij een maat­werk­pro­gram­ma dat is geba­seerd op een twee­tal pij­lers: fysi­o­the­ra­pie en trai­ning. Deze bei­de pij­lers wer­ken wij in detail voor u uit.

Verzuim en het voor­ko­men van ver­zuim zijn essen­ti­ë­le items in een gezond bedrijf. Zorgen dat mede­wer­kers niet ver­zui­men of bij ver­zuim zo snel moge­lijk kun­nen reïn­te­gre­ren of tij­dens ver­zuim aan­ge­past werk kun­nen ver­rich­ten is een winst voor zowel uw bedrijf als voor uw mede­wer­kers.

Daarnaast is bewe­zen dat samen trai­nen en fit­te mede­wer­kers de pro­duc­ti­vi­teit en werk­vreug­de aan­zien­lijk ver­ho­gen.

Hebben wij uw inte­res­se gewekt en zou u eens wil­len weten wat we voor úw bedrijf of afde­ling kun­nen bete­ke­nen? We gaan graag met u een vrij­blij­vend gesprek aan om een pas­send voor­stel in de vorm van een plan van aan­pak te pre­sen­te­ren.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.