Uw bedrijf of afdeling gezond

Voor bedri­jven en instellin­gen is het Work&BeFit con­cept ontwikkeld. Voor uw bedri­jf of afdel­ing bieden wij een maatwerkpro­gram­ma dat is gebaseerd op een twee­t­al pijlers: fys­io­ther­a­pie en train­ing. Deze bei­de pijlers werken wij in detail voor u uit.

Verzuim en het voorkomen van verzuim zijn essen­tiële items in een gezond bedri­jf. Zor­gen dat medew­erk­ers niet verzuimen of bij verzuim zo snel mogelijk kun­nen reïn­te­gr­eren of tij­dens verzuim aangepast werk kun­nen ver­richt­en is een winst voor zow­el uw bedri­jf als voor uw medewerkers.

Daar­naast is bewezen dat samen trainen en fitte medew­erk­ers de pro­duc­tiviteit en werkvreugde aanzien­lijk verhogen.

Hebben wij uw inter­esse gewekt en zou u eens willen weten wat we voor úw bedri­jf of afdel­ing kun­nen beteke­nen? We gaan graag met u een vri­jbli­jvend gesprek aan om een passend voors­tel in de vorm van een plan van aan­pak te presenteren.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.