PT / SGT / SF voorwaarden

Training

Met uw abon­nement kunt u onder kwal­i­tatieve begelei­d­ing 1, 2 of 3 keer per week bij ons 60 minuten sporten. Dit is alti­jd op een vaste start- en eindti­jd. Alleen bij uit­zon­der­ing of op aangeven van de trainer/ ther­a­peut kan er eerder ges­tart wor­den (dit kan wel eens voorkomen als er een spec­i­fieke warm­ing-up vereist is bij een bepaalde blessure).

Er is tevens een upgrade mogelijk om uw lichaamssamen­stelling (inbody) of zelfs meerdere com­po­nen­ten te mon­i­toren (fittest 2.0) d.m.v. onze menukaart.
De tarieven zijn te vin­den op www.houbenpersonaltraining.nl of in de wachtkamer van de praktijk(en).

Kleding/Leefregels

Allereerst hanteren wij de algemene fat­soen­snor­men en waar­den. Daar­naast dient men sportk­leren te dra­gen, een eigen hand­doek mee te nemen en sportschoenen/ gym­pen pas bin­nen aan te doen. Een flesje water of bidon is ook alti­jd handig.

Afmelding

Dient 24u van te voren te gebeuren. Zo niet, dan ver­valt de train­ing! Indi­en wel dan tra­cht­en we de train­ing te ver­plaat­sen naar een ander moment in diezelfde week. Lukt het niet om bin­nen 24u van te voren af te melden van­wege plot­selinge ziek­te, sterftegeval of ongeluk dan tra­cht­en we de klant tege­moet te komen in de vorm van een inhaalles op een ander moment in de week. Wordt er geen ander moment gevon­den dan ver­valt helaas de training.

Let op! Afmeldin­gen dienen via het prak­tijk tele­foon­num­mer of prak­tijk mailadres doorgegeven te wor­den en niet via het privé num­mer van onze train­ers en/ of social media.

*NIEUWS*

We zijn bezig met eigen Houben Per­son­al Train­ing App waar abon­nement wijzigin­gen en aan- afmeldin­gen door klanten zelf gereg­uleerd kun­nen worden.

Vakantie

Ieder lid heeft de mogelijkheid om één maand in het kalen­der­jaar zijn of haar abon­nement te bevriezen c.q. op te schort­en. Dit is een extra ser­vice die we u als klant bieden. Daarin geldt wel dat dit geruime tijd (min­i­maal 1,5 maand) van te voren aangegeven dient te wor­den. In deze maan­den kan het wel voorkomen dat we bepaalde groepen bij elka­ar voegen.

Feestdagen

Op nationale feestda­gen ver­vallen de train­in­gen. Deze kun­nen niet inge­haald wor­den. Op car­navals­maandag en dins­dag zijn de open­ingsti­j­den beperkt.

Test & Meetdagen

Ieder kwartaal wordt er een test & meetdag geor­gan­iseerd waaraan deelgenomen kan wor­den. Hier­voor kan ieder lid een upgrade aan­vra­gen (zie menukaart). Wil men los tussendoor een keer geme­ten wor­den dan geldt hier het reg­uliere tarief voor.

Mutaties / Stopzeggingen

Mutatie van abon­nementen is mogelijk indi­en de mutatie een upgrade betre­ft (van 1x naar 2x in de week of van een maand­abon­nement naar een 6 of 12 maan­den abon­nement). ‘Down­grades’ kun­nen voor een 6 en 12 maan­den abon­nement alleen na con­tract­pe­ri­ode voldaan wor­den. Bij maand­abon­nementen kun­nen wijzigin­gen gedaan wor­den, maar dient dit wel één maand van te voren aangegeven worden.

Let op! Aan­meldin­gen, mutaties en opzeg­gin­gen dienen alle­maal via een for­muli­er te gebeuren die hard­copy te verkri­j­gen zijn in een van onze prak­tijken. Tele­fonis­che wijzigin­gen zijn niet mogelijk.

Contact

Bij vra­gen of afmeldin­gen neem con­tact op met onze info mail of de prak­tijk­tele­foon. Graag geen afmeldin­gen via privé tele­foon van onze train­ers of social media.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.